Loading...

 

آزمایشگاه آزمون‌های ایمنی لوازم برقی خانگی و مشابه

آزمون‌های ایمنی عمومی و ویژه بسیاری از وسایل برقی برای مصارف خانگی و مشابه مطابق استانداردهای ملی بین‌المللی انجام می‌شود. در این آزمایشگاه آزمون‌های ایمنی عمومی و ویژه بسیاری از وسایل برقی برای مصارف خانگی و مشابه که ولتاژ اسمی آن‌ها از V250 برای وسایل تک‌فاز و V480 برای سایر وسایل مطابق استانداردهای ملی و بین‌المللی انجام می‌شود. این استاندارد خطرات قابل پیش‌بینی منطقی موجود توسط وسایل و دستگاه‌هایی که توسط افراد استفاده می‌شود را دربرمی‌گیرد.

فهرست استاندارد آزمون‌های ایمنی لوازم برقی خانگی و مشابه مطابق با ISO 17025